luận văn thạc sĩ Tăng Trưởng Kinh Tế Với Vấn Đề Công Bằng Xã Hội Tại Thị Xã Bà Rịa - Mai Văn Nghĩa

327 | 21-06-2016 | 0
luận văn thạc sĩ Tăng Trưởng Kinh Tế Với Vấn Đề Công Bằng Xã Hội Tại Thị Xã Bà Rịa

Nhan đề: luận văn thạc sĩ Tăng Trưởng Kinh Tế Với Vấn Đề Công Bằng Xã Hội Tại Thị Xã Bà Rịa

Tác giả: Mai Văn Nghĩa,

Nhà xuất bản: ĐH Kinh Tế - Luật

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 107

ISBN:

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tăng Trưởng Kinh Tế, công bằng xã hội

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ

CÔNG BẰNG XÃ HỘI

1.1. Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội

1.2. Các tiêu chí đo lường tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội

1.3. Các mô hình lựa chọn giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội

1.4. Kinh nghiệm của một số nước giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng

kinh tế và công bằng xã hội

1.5. Những bài học kinh nghiệm rút ra về sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh

tế với công bằng xã hội

Tóm tắt chương 1

Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ SỰ KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ

CÔNG BẰNG XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ BÀ RỊA (1995 – 2009)

2.1. KHÁI LƯỢC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-XÃ HỘI THỊ XÃ BÀ RỊA

2.2. Tăng trưởng kinh tế của thị xã Bà Rịa giai đoạn 1995-2009

2.3. Tác động của tăng trưởng kinh tế đến công bằng xã hội ở thị xã Bà Rịa

(1995-2009

2.4. Những yếu kém trong việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và công

bằng xã hội tại thị xã Bà Rịa giai đoạn 1995-2009

Tóm tắt chương 2

Chương 3. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM

KẾT HỢP GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

TẠI THỊ XÃ BÀ RỊA GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

3.1. Những quan điểm và định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về kết

hợp giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội

3.2. Định hướng và mục tiêu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa về

tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội (2010 – 2020)

3.3. Những giải pháp cơ bản nhằm kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và công

bằng xã hội tại Thị xã Bà Rịa trong giai đoạn 2010 - 2020

Tóm tắt chương 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download